Statut

STATUT

TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO

FIDES ET RATIO


 

Nazwa i osobowość prawna

Artykuł 1

 1. Stowarzyszenie, powołane Dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, nosi nazwę Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio (TUFR) (Societas Universitaria FIDES ET RATIO) i w niniejszym statucie zwane jest dalej Towarzystwem.
 2. Stowarzyszenie, zgodnie z kan. 312 § 1, 3 º KPK, posiada osobowość prawną na mocy samego dekretu dokonującego jego erygowania.

 

Teren działania i siedziba

Artykuł  2

 1. Towarzystwo działa na obszarze archidiecezji warszawskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.
 2. Sporadycznie i za zgodą ordynariusza miejsca, może prowadzić pojedyncze działania na terenie innych diecezji.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Cel i sposoby ich realizacji

Artykuł  3

1. Celem Towarzystwa jest promowanie idei zawartych w encyklice Fides et ratio, a w szczególności:

 1. pogłębianie wiedzy religijnej i życia duchowego pracowników i studentów wyższych uczelni oraz innych placówek naukowych i wychowawczych;
 2. integracja i konsolidacja środowisk akademickich, naukowych, twórczych i społecznych wokół wartości chrześcijańskich i aktualnych zadań Kościoła;
 3. krzewienie polskich tradycji patriotycznych w duchu miłości Ojczyzny, solidarności społecznej i miłości bliźniego;
 4. d. formowanie cnót obywatelskich i postaw przepojonych głębokim przekonaniem, że Chrystus jest nadzieją świata;
 5. ukazywanie szlachetnych wzorców osobowych oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych i intelektualnych.

 

2. Cel ten realizowany jest przez:

 1. pogłębione studium nauczania Kościoła prowadzone w duchu encykliki Jana Pawła II Fides et ratio przez członków Towarzystwa.
 2. współpracę z duszpasterstwami akademickimi;
 3. inspirowanie badań dotyczących problematyki związanej z encykliką Fides et ratio oraz z aktualną problematyką istotną dla Kościoła;
 4. przygotowywanie sesji i sympozjów o tematyce zgodnej z przyjętymi ideami;
 5. rozpowszechnianie żywotów polskich świętych i błogosławionych oraz wybitnych chrześcijan polskich;
 6. organizowanie corocznego dnia Fides et Ratio o charakterze naukowo-medytacyjnym;
 7. honorowanie medalem Fides et Ratio osób i instytucji szczególnie zasłużonych w dziedzinach związanych z celami Towarzystwa.

 

Członkostwo i jego kategorie

Artykuł  4

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby, które osiągnęły 24 rok życia, ukończyły studia wyższe, mają osiągnięcia w życiu naukowym, artystycznym i społecznym oraz wykazały się dotąd nienaganną postawą moralną i uczestniczą w życiu sakramentalnym Kościoła.

2. Wyróżnia się następujące kategorie członkostwa:

 1. członek kandydat - przez okres rocznej kandydatury;
 2. członek rzeczywisty – członek Towarzystwa przyjęty po okresie rocznej kandydatury, korzystający z pełni praw i wypełniający wszelkie powinności wynikające z przynależności do Towarzystwa;
 3. członek nadzwyczajny - członkowie Kapituły Bielańskiej z mocy statutu oraz przedstawiciele Władz samorządowych, miejskich i państwowych w okresie sprawowania urzędu lub mandatu, jeśli wyrażą chęć współdziałania z Towarzystwem, a wypełniają wymagania odnośnie do wieku i uczestniczenia w życiu sakramentalnym Kościoła;
 4. członek honorowy – osoba wybitnie zasłużona w dziedzinach, które są płaszczyzną działania Towarzystwa, obdarzona tą godnością na wniosek Zarządu Towarzystwa, po konsultacji z Kapitułą Bielańską i po akceptacji Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego;
 5. osoba stowarzyszona - osoba przyjęta jako wyróżniająca się w swym działaniu promowaniem wartości chrześcijańskich, łączeniem nauki i kontemplacji. Do tego kręgu należeć mogą także wierni innych Kościołów i wspólnot religijnych, którzy działają zgodnie z celami Towarzystwa, zwłaszcza na polu ekumenicznym.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków – kandydatów na okres rocznej próby podejmuje Zarząd Towarzystwa na wniosek jednego z członków rzeczywistych TUFR rekomendującego kandydata.

3. Decyzję o przyjęciu do grona członków rzeczywistych podejmuje Walne Zebranie (zwane Konwentem Generalnym) Towarzystwa.

4. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych, nadanie członkostwa honorowego oraz statusu osoby stowarzyszonej następuje po decyzji Konwentu Generalnego i ma charakter uroczysty; odbywa się ono dwukrotnie w ciągu roku: wiosną - w rocznicę powstania TUFR oraz jesienią - w rocznicę podpisania przez Jana Pawła II Encykliki Fides et Ratio.

 

Utrata członkostwa

Artykuł  5

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
  1. zrzeczenia się złożonego na piśmie  Zarządowi;
  2. śmierci członka TUFR;
  3. decyzji Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów wobec członka TUFR, który nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1 Statutu, w szczególności: głosi poglądy i postawy sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego. Od decyzji Zarządu o usunięciu z grona Towarzystwa przysługuje odwołanie do Konwentu Generalnego.

2. O ustaniu członkostwa Prezes TUFR powiadamia Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.

Prawa i obowiązki członków Towarzystwa

Artykuł  6

 1. Do praw członków TUFR należy:
  1. udział w działaniach Towarzystwa, zwłaszcza przy realizacji jego celów;
  2. występowanie w uroczystym stroju podczas świąt kościelnych na terenie archidiecezji warszawskiej za zgodą Arcybiskupa Warszawskiego, a na terenie innych diecezji za zgodą ordynariusza miejsca.
  3. 2. Do obowiązków członków rzeczywistych należy:
   1. realizowanie celów, dla których TUFR zostało powołane;
   2. udział w adwentowych i wielkopostnych spotkaniach formacyjnych;
   3. uczestniczenie w Walnych Zebraniach;
   4. regularne opłacanie składek członkowskich, których wysokość ustala Konwent Generalny;
   5. wnoszenie raz w roku wkładu finansowego na nagrodę dla wyróżniającego się, uzdolnionego ucznia pochodzącego z niezamożnej rodziny lub też dla autorów najlepszej pracy magisterskiej, doktorskiej albo habilitacyjnej podejmujących temat związany z celami TUFR. Wysokość wkładu finansowego zależy od nagrody. Wartość i rodzaj nagrody jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.
   6. Zarząd TUFR z ważnych przyczyn może zwolnić członka TUFR z opłacania składek członkowskich oraz z wniesienia wkładu finansowego lub też na prośbę osoby zainteresowanej zmniejszyć  wysokość wpłaty.

Ponadto zaleca się codzienną modlitwę za wszystkich członków Towarzystwa oraz kontemplację prowadzoną modo privato.

Władze Towarzystwa

Artykuł  7

 1. Organami Towarzystwa są:

a. Konwent Generalny, czyli Walne Zebranie członków Towarzystwa wszystkich kategorii. Obrady Konwentu prowadzi Przewodniczący wybrany większością głosów na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania w kolejnej kadencji.

b.  Zarząd, który tworzą:

-          Prezes

-          Wiceprezes

-          Sekretarz

-          Skarbnik

-          3 członków

c. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.

4. Zarząd TUFR przedstawia Komisji Rewizyjnej raz do roku sprawozdanie z działalności finansowej. W razie stwierdzonych nieprawidłowości Komisja Rewizyjna przedstawia swoje zastrzeżenia Konwentowi Generalnemu oraz powiadamia Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.

5. Organem doradczo–programowym jest  Rada Towarzystwa. W jej skład wchodzą:

- Opat Kapituły Bielańskiej lub osoba przez niego delegowana,

- Delegat Arcybiskupa Warszawskiego,

- 3– 5 członków Rady z wyboru dokonanego przez Konwent Generalny.

6. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Zarząd przedstawia corocznie Radzie Towarzystwa sprawozdanie ze swojej działalności. Akceptacji Rady wymaga także realizacja nowego kierunku działań oraz podjęcie nowych, ważnych inicjatyw TUFR.

Tryb dokonywania wyboru Władz

Artykuł  8

1.   Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat.

2. Członkowie poszczególnych organów Towarzystwa wybierani są przez Konwent Generalny w wyborach tajnych i bezpośrednich. Kandydatury może przedstawiać każdy z członków rzeczywistych Towarzystwa.

3.    Przy przeprowadzaniu wyborów ma zastosowanie kan. 119, 1 º KPK.

 

Godło i uroczysty strój

Artykuł  9

 1. Wzór godła Towarzystwa przedstawia załącznik nr 1. Godło to może być używane w postaci pieczęci oraz jest ornamentem w łańcuchu stanowiącym element uroczystego stroju.
 2. Wzór uroczystego stroju członków rzeczywistych Towarzystwa przedstawia załącznik nr 2.

 

Reprezentowanie Towarzystwa

i zaciąganie zobowiązań majątkowych

Artykuł  10

 1. Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Zarząd.
 2. Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzje w głosowaniu – bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy podejmowaniu decyzji w głosowaniu stosuje się kan. 119, 2 º KPK.
 3. W sprawach niecierpiących zwłoki decyzje może podejmować Prezes Zarządu, po wysłuchaniu rady przynajmniej dwóch członków Zarządu.
 4. Decyzje powodujące zaciąganie zobowiązań majątkowych podejmuje Zarząd w uchwale przyjmowanej bezwzględną większością głosów.
 5. Do składania oświadczeń woli  w imieniu Towarzystwa i podpisywania za Towarzystwo wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu,  z których jeden jest Prezesem lub osobą przez niego delegowaną.

Zagadnienia finansowe

Artykuł  11

 1. Środki finansowe Towarzystwo uzyskuje ze składek członkowskich oraz z darowizn.
 2. Rozliczenia finansowe Skarbnik TUFR przedstawia na każdym Walnym Zebraniu.
 3. Na przyjęcie darowizny wyraża zgodę Zarząd w uchwale przyjmowanej większością bezwzględną głosów.

Zmiana Statutu

Artykuł 12

Statut zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego może być zmieniony na wniosek Konwentu Generalnego. Proponowane zmiany powinny być przyjęte większością 2/3 głosów.

 

Rozwiązanie Towarzystwa

Artykuł 13

1. Rozwiązać Towarzystwo może Arcybiskup Warszawski:

 1. z własnej inicjatywy dla ważnych przyczyn;
 2. na umotywowany wniosek Konwentu Generalnego przygotowany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich.

2. Decyzja o rozwiązaniu powinna zawierać dyspozycję dotyczącą majątku Towarzystwa.

Postanowienia końcowe

Artykuł 14

Niniejszy statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Metropolitę Warszawskiego, czyli od 28 maja 2014 roku przez okres 10 lat.

 

+ Kard. Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita

Warszawski

Ks. Prałat Dr Janusz Bodzon

Kanclerz Kurii Warszawskiej

 

 

Warszawa, dnia 28 maja 2014 roku